سفارش تبلیغ
صبا

                                بسمه تعالی

باسلام وخسته نباشیدامیدوارم که حالتون خوب باشه .این برنامه درموردسلام کردنه .سلام کردن مسلمونا به هم دیگه ،باعث می شه  میان اونا انس والفت ایجاد بشه .چه خوبه  وقتی شوهر ازمحل کارش به منزل میاد  به همسرش سلام کنه یاهمینطورخانم خونه هر وقت  که ازخواب پامی شه خانم به شوهرش سلام کنه وبهتراینکه  درسلام کردن ،هریک بردیگری سبقت گیرد.

سلام بایدباصدای بلندوواضح باشه  ،نه آهسته ونهان.بعضی اززن وشوهرهامی گوین ماکه هرروزوهرشب همدیگررامی بینیم ونیازی به سلام کردن نیست وسلام کردن برای بیگانگان است.نه این طورنیست بلکه سلام کردن ایجادمحبت وصفاوصمیمیت بین افرادمی شه گرچه زن وشوهرباشن.داستانی رانقل می کنم تابرای آنهایی که می گن مازن وشوهریم واحتیاجی به سلام کردن نیست این موضوع برایشان بازبشه:واعظی می گوید:دوستی داشتم ثروتمندومرفه.روزی به من گفت:نمی دونم چه سری درکاره که زندگی من وهمسروفرزندانم باوجود آماده بودن همه گونه وسائل زندگی،روح ونشاط نداره،درصورتی که زندگی شما وامثال شماکه یک دهم درآمدوتوسعه ورفاه مارانداریدپرازشوق وشادی ونشاط است شما ازمابیشترمی خندیدوگونه های شما سرختر است وفرزندان شمابانشاط تروزنده دل ترند.

به اوگفتم شماباهمسرت سلام وخداحافظی می کنی ؟گفت نه،گفتم حال چندوقتی این موضوع مهم اسلامی راآزمایش کن .درآنجاسری تکان داد،به علامت اینکه مثلاًمن ازمرض سل وسرطان می گویم واوقرص آسپرین تجویز می کند،ولی چندی بعدتشکرکنان نزدمن اومدوگفت به راستی نصیحت تومعجزه کرد.یک سلام کردن کوچک وناقابل،درخانواده ماروح ونشاط آورد،وقتی سلام نمی کردم،من درگوشه یی می نشستم وهمسرم به دنبال کارهای خانه می رفت،ولی ازوقتی سلام می کنم همسرم مجبوراست جوابی بدهد.همین سلام وجواب آسان ،اخم وگرفته رویی مارابه نشاط وگشاده رویی تبدیل ودهان بسته مارابازکرد.بعدازسلام وجواب قهراًسخنی ازاین دروآن درگفته شد،غصه هاوناراحتیهای بازاروخانه فراموش گشت.خلاصه زندگی افسرده ومرده مارابایک دستورکوچک،رونق وحیات تازه ای بخشیدی وعشق وشوروشعف به خانه ماآوردی.

دراسلام آمده است که سلام مستحب وجواب آن واجب است،پس اگرهمسری سلام کنه همسروی جواب نده،علاوه برعواقب وخیم زندگی خانوادگی یعنی اختلاف وکینه ونزاع وجدایی،خداوندعادل درروزقیامت،کسی که جواب سلام نداده باشد،عذاب می کند.امیدوارم درمیان خوانندگان زن وشوهری نباشن که به خاطرکدورت واختلاف،به یکدیگرسلام نکنندیااگریکی سلام کرد،دیگری جواب ندهدیاجواب سردی دهد،اگرخدای ناکرده –چنین افرادی هستندبدانندکه شیطان براونها سوارشدوازهوای نفس خودپیروی می کنند.

خلاصه اینکه به زن وشوهری که هرکدام شجاعت اخلاقی وصراحت لهجه بیشتردارن ومی تواند برشیطان وهوای نفس خودغالب شود،توصیه می کنم که:به همسرخودگرچه بااوکدورت داردسلام کند وبه اوبگویدکه سلام کردن من به این معنانیست که من تسلیم شدم.درموردکدورت واختلافی که دارم درقیامت ،درمحکمه الهی شکایت خواهم کرد.سلام کردم برای اینکه اطاعت شیطان رانکنم،ازهوای نفس خودپیروی نکنم وهمچنین دستوراسلام رااجراکنم.

حضرت علی علیه السلام  فرمودند:سلام کردن هفتادحسنه داردکه شصت نه تای آن برای سلام کننده ویکی برای جواب دهنده است.

 


نوشته شده در  دوشنبه 87/4/24ساعت  8:22 عصر  توسط خانم صانعی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
که بشر میشود اینگونه مگر؟
آدرس هیئت فاطمیه ارض اقدس ر مشهد مقدس
ماه استثنائی
مشو غره به امروزت
عبرت تاریخ، ما را به عمار شدن فرا می خواند
گریه ای که با همه گریه ها تفاوت داشت
[عناوین آرشیوشده]