شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ بازنشر اين کليپ و تشويق ديگران کمک به امام زمان است.
چراغ جادو
هادي قمي
رتبه 74
21 برگزیده
1369 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top